Szkolenie po przyjęciu do służby w AW

Nowoczesny Wywiad wymaga innowacyjnego, stale dostosowywanego do zmieniającego się świata szkolenia oficerów tej służby.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, kompletne i optymalne wyszkolenie oficera Wywiadu odbywa się w ramach 3-etapowego systemu szkolenia zawodowego, który wypełnia okres służby przygotowawczej funkcjonariusza AW.

Etap 1 - Kurs oficerski

Realizowany w Ośrodku Szkolenia Agencji Wywiadu im. gen. bryg. Tadeusza Pełczyńskiego, umożliwia nabycie podstawowych kompetencji niezbędnych do mianowania na pierwszy stopień oficerski.

Etap 2 - Kurs Doskonalenia Zawodowego

Kurs Doskonalenia Zawodowego realizowany w Centrum Doskonalenia Zawodowego Agencji Wywiadu im. ppłk. Jana Kowalewskiego ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych nabytych podczas szkolenia na pierwszy stopień w korpusie oficerów przez ich zastosowanie i ćwiczenie w symulowanych sytuacjach praktycznych.

Ukończenie Kursu Doskonalenia Zawodowego uprawnia funkcjonariusza AW do pełnienia służby operacyjno-rozpoznawczej i/lub analityczno-informacyjnej.

Etap 3 – Szkolenia profilowane

Ostatni etap stanowią szkolenia profilowane, które zależą od charakteru pełnionej służby i rodzaju czynności służbowych wykonywanych przez funkcjonariusza AW.

Poza kompletnym systemem kształcenia oficerów Agencji Wywiadu realizowane są także szkolenia na pierwszy stopień w korpusie podoficerów (szkolenie podstawowe) oraz na pierwszy stopień w korpusie chorążych.

Opcje strony

do góry