Nasze zadania

Służba w cieniu dla Polski

Zgodnie z art. 6  Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zadania przypisane AW są realizowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast na terytorium Polski może ona prowadzić czynności określone w odrębnych przepisach, jednak wyłącznie w związku z realizacją działań poza granicami państwa.

Do zadań Agencji Wywiadu należy:

  1. uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego;
  2. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. zapewnienie ochrony kryptograficznej łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej;
  5. rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej;
  6. rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia;
  7. rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń;
  8. prowadzenie wywiadu elektronicznego;
  9. podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Poza realizacją zadań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW, obszary zainteresowań Agencji Wywiadu  wynikają również z dorocznych wytycznych Prezesa Rady Ministrów, a także zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opcje strony

do góry