Status i kompetencje Szefa Agencji Wywiadu

Służba w cieniu dla Polski

Szef Agencji Wywiadu w zakresie swych uprawnień i obowiązków:

 • wydaje zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne i polecenia określające sposób działania Agencji Wywiadu;
 • nadaje jednostkom organizacyjnym AW, w drodze zarządzeń, regulaminy organizacyjne określające ich wewnętrzną strukturę i szczegółowe zadania;
 • może tworzyć lub powoływać – w zakresie swojej właściwości i stosownie do potrzeb – zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, a także kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, jak również tworzyć, przekształcać i likwidować ośrodki szkolenia Agencji Wywiadu;
 • kieruje Agencją Wywiadu – bezpośrednio lub przez swoich zastępców, a także przy pomocy dyrektorów poszczególnych departamentów i biur Agencji; może również upoważnić podległych mu funkcjonariuszy do załatwiania – w określonym zakresie – spraw w jego imieniu;
 • wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów o powołanie i odwołanie Zastępców Szefa Agencji Wywiadu;
 • przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne plany działania Agencji Wywiadu oraz sprawozdania z jej działalności;
 • współdziała w ramach realizacji swoich zadań z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy uwzględnieniu szczegółowego rozdziału kompetencji pomiędzy tymi służbami specjalnymi oraz na zasadach, w zakresie i w trybie określonych przez Prezesa Rady Ministrów;
 • w zakresie swojej właściwości, w celu realizacji zadań Agencji Wywiadu, może podejmować – po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów – współpracę z właściwymi organami i służbami innych państw;
 • uczestniczy w posiedzeniach Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
 • w zakresie swojej właściwości (sprawy dot. ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa) przekazuje niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jeśli uzyskane informacje dotyczą spraw objętych zakresem działania właściwego ministra – przekazuje je temu ministrowi, chyba że Prezes Rady Ministrów zdecyduje inaczej;
 • otrzymuje od organów administracji rządowej informacje istotne dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej; przekazuje je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów, właściwym ministrom, a także – w zakresie jego właściwości – Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • określa obieg informacji (w tym niejawnych) w Agencji Wywiadu oraz wydaje zezwolenia obecnym i byłym funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Wywiadu, a także osobom udzielającym im pomocy w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, na udzielenie informacji niejawnej określonej osobie lub instytucji;
 • jest właściwy w sprawach osobowych funkcjonariuszy w zakresie: przyjmowania do służby w Agencji Wywiadu, mianowania na stanowiska służbowe, przenoszenia, delegowania, oddelegowywania (w tym poza AW), zwalniania i odwoływania ze stanowisk służbowych, zawieszania w czynnościach służbowych i uchylania zawieszenia, zwalniania ze służby oraz stwierdzania wygaśnięcia stosunku służbowego, a w określonym zakresie – także do mianowania na stopień;
 • posiada w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu władzę dyscyplinarną, będąc właściwym do wymierzania im kar oraz udzielania wyróżnień; w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia realizuje wobec nich uprawnienia Policji wynikające z przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • jest właściwy w innych sprawach osobowych funkcjonariuszy, w szczególności w zakresie udzielania funkcjonariuszom zezwoleń na wyjazd za granicę, a także na przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo międzynarodowych oraz podjęcia decyzji o skierowaniu funkcjonariusza na badania psychofizjologiczne.

 

Opcje strony

do góry