Agencja Wywiadu

https://aw.gov.pl/pl/o-nas/wspolpraca-miedzynarodo/131,Wspolpraca-miedzynarodowa.html
2022-07-07, 15:30

Współpraca międzynarodowa

Służba w cieniu dla Polski

Współpraca międzynarodowa Agencji Wywiadu wynika bezpośrednio lub pośrednio nie tylko z sojuszniczych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, ale także jest warunkowana bieżącymi potrzebami służby. Priorytetowo traktowana jest kooperacja z odpowiednikami AW z państw sojuszniczych NATO i UE. Współdziałanie Agencji Wywiadu ze służbami tych krajów odbywa się na kilku płaszczyznach: informacyjnej, operacyjnej, szkoleniowej i technicznej. Skala i charakter współczesnych zagrożeń wymagają podejmowania dialogu również z zainteresowanymi służbami spoza kręgu sojuszników.

Bieżące kontakty Agencji Wywiadu ze służbami zagranicznymi są utrzymywane za pośrednictwem oficerów łącznikowych oraz ich odpowiedników rezydujących w Polsce i akredytowanych z ramienia swoich służb do kontaktów z AW. Współpraca z partnerami spoza RP przynosi Agencji Wywiadu wymierne korzyści, pozostając jednocześnie bezwarunkowo podporządkowana aktualnym priorytetom polityki zagranicznej i narodowemu interesowi Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe elementy definiują i wyznaczają strategię międzynarodowych kontaktów Agencji Wywiadu.

Opcje strony