Agencja Wywiadu

https://aw.gov.pl/pl/o-nas/struktura/101,Struktura.html
2022-07-07, 16:02

Struktura

Służba w cieniu dla Polski

Zgodnie z zarządzeniem Nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. poz. 710), na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27, z późn. zm.), w skład AW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

  1. Departament Operacyjny

  2. Departament Informacyjny

  3. Departament Techniczny

  4. Biuro Bezpieczeństwa

  5. Biuro Finansowo-Administracyjne

  6. Biuro Kadr i Szkoleń

  7. Biuro Prawne

  8. Gabinet Szefa

W strukturze organizacyjnej AW funkcjonuje grupa stanowisk samodzielnych.

Szef Agencji Wywiadu jest uprawniony do tworzenia lub powoływania – w zakresie swojej właściwości i stosownie do potrzeb:

  1. zespołów – o charakterze stałym lub doraźnym (np. zespołów zadaniowych),

  2. kolegialnych organów doradczych i opiniodawczych.

Szef Agencji Wywiadu może również – w drodze zarządzenia – tworzyć, przekształcać i likwidować ośrodki szkolenia Agencji Wywiadu (w zakresie nieobjętym innymi przepisami).

Opcje strony