Kompetencje sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych

W odniesieniu do Agencji Wywiadu i jej Szefa, do zakresu działania sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących Agencji Wywiadu;
  • ocena aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności Agencji Wywiadu;
  • opiniowanie kierunków pracy Agencji Wywiadu w oparciu o informacje przedstawiane przez Szefa Agencji Wywiadu;
  • rozpatrywanie corocznych sprawozdań z działalności Agencji Wywiadu;
  • opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska Szefa i Zastępców Szefa Agencji Wywiadu;
  • opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym Agencji Wywiadu oraz sprawozdania z jego wykonania;
  • ocena współdziałania Agencji Wywiadu z pozostałymi służbami specjalnymi Rzeczypospolitej Polskiej;
  • ocena współdziałania Agencji Wywiadu z organami administracji państwowej;
  • badanie skarg dotyczących działalności Agencji Wywiadu.