Struktura Agencji

W skład Agencji Wywiadu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Zgodnie z zarządzeniem Nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.07.2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. poz. 660), na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 24.05.2002 r. o ABW oraz AW (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.), w skład AW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Departament Operacyjny
2) Departament Informacyjny
3) Departament Techniczny
4) Biuro Bezpieczeństwa
5) Biuro Finansowo-Administracyjne
6) Biuro Kadr i Szkoleń
7) Biuro Prawne
8) Gabinet Szefa
9) Samodzielny Wydział do Spraw Zarządzania Kryzysowego

W strukturze organizacyjnej AW funkcjonuje grupa stanowisk samodzielnych.

Szef Agencji Wywiadu jest uprawniony do tworzenia lub powoływania – w zakresie swojej właściwości i stosownie do potrzeb:

    1. zespołów – o charakterze stałym lub doraźnym (np. typu zespołów zadaniowych),
    2. kolegialnych organów doradczych i opiniodawczych.

Szef Agencji Wywiadu może również – w drodze zarządzenia – tworzyć, przekształcać i likwidować ośrodki szkolenia Agencji Wywiadu (w zakresie nieobjętym innymi przepisami).