Struktura Agencji

W skład Agencji Wywiadu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.06.2016 r. zmieniającym Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.06.2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. z 2014 r. poz. 685), na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 24.05.2002 r. o ABW oraz AW (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147 i 437), w skład AW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1. Biuro I
2. Biuro II
3. Biuro III
4. Biuro IV
5. Biuro V
6. Biuro VI
7. Biuro VII

8. Biuro VIII
9. Biuro X
10. Biuro XV
11. Biuro XX
12. Biuro Prawne
13. Biuro Audytu

W strukturze organizacyjnej AW funkcjonuje grupa stanowisk samodzielnych.

Szef Agencji Wywiadu jest uprawniony do tworzenia lub powoływania – w zakresie swojej właściwości i stosownie do potrzeb:

    1. zespołów – o charakterze stałym lub doraźnym (np. typu zespołów zadaniowych),
    2. kolegialnych organów doradczych i opiniodawczych.

Szef Agencji Wywiadu może również – w drodze zarządzenia – tworzyć, przekształcać i likwidować ośrodki szkolenia Agencji Wywiadu (w zakresie nieobjętym innymi przepisami).