Przesłanki odwołania Szefa Agencji Wywiadu z zajmowanego stanowiska

Odwołanie Szefa Agencji Wywiadu z zajmowanego stanowiska może nastąpić w przypadku:

  • rezygnacji z zajmowanego stanowiska;
  • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • utraty predyspozycji niezbędnych do zajmowania stanowiska;
  • niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące.