Kto może zostać Szefem Agencji Wywiadu?

Szefem Agencji Wywiadu może zostać osoba, która:

  • posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
  • daje rękojmię należytego wykonywania zadań;
  • spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą “ściśle tajne”;
  • nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa – w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 z późniejszymi zmianami);
  • nie była sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu, sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej.