Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Kompetencje Szefa Agencji Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu


Strona główna

Mapa serwisu

KontaktSzef Agencji Wywiadu - Agencja WywiaduSzef Agencji Wywiadu w zakresie swych uprawnień i obowiązków:
 • wydaje zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne i polecenia określające sposób działania Agencji Wywiadu;
   
 • nadaje jednostkom organizacyjnym Agencji Wywiadu, w drodze zarządzeń, regulaminy organizacyjne określające ich wewnętrzną strukturę i szczegółowe zadania;
   
 • może tworzyć lub powoływać - w zakresie swojej właściwości i stosownie do potrzeb - zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, a także kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, a także tworzyć, przekształcać i likwidować ośrodki szkolenia Agencji Wywiadu;
   
 • kieruje Agencją Wywiadu - bezpośrednio lub przez swoich zastępców, a także przy pomocy dyrektorów poszczególnych biur Agencji; może również upoważnić podległych mu funkcjonariuszy do załatwiania - w określonym zakresie - spraw w swoim imieniu;
   
 • wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów o powołanie i odwołanie Zastępców Szefa Agencji Wywiadu;
   
 • przedstawia Prezesowi Rady Ministrów: roczne plany działania Agencji Wywiadu oraz sprawozdania z jej działalności;
   
 • współdziała w ramach realizacji swoich zadań z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy uwzględnieniu szczegółowego rozdziału kompetencji pomiędzy tymi służbami specjalnymi oraz na zasadach, w zakresie i w trybie określonym przez Prezesa Rady Ministrów;
   
 • w zakresie swojej właściwości, w celu realizacji zadań Agencji Wywiadu może podejmować - po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów - współdziałanie z właściwymi organami i służbami innych państw;
   
 • uczestniczy w posiedzeniach Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
   
 • w zakresie swojej właściwości (sprawy ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa), przekazuje niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej;
   
 • jeśli uzyskane informacje dotyczą spraw objętych zakresem działania właściwego ministra - przekazuje je temu ministrowi, chyba że Prezes Rady Ministrów zdecyduje inaczej;
   
 • otrzymuje od organów administracji rządowej informacje istotne dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej; informacje te przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów, właściwym ministrom, a także - w zakresie jego właściwości - Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
   
 • określa obieg informacji, w tym niejawnych, w Agencji Wywiadu oraz udziela zezwoleń aktualnym i byłym funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Wywiadu, a także osobom udzielającym im pomocy w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, na udzielenie informacji niejawnej określonej osobie lub instytucji;
   
 • jest właściwy w sprawach osobowych funkcjonariuszy w zakresie: przyjmowania do służby w Agencji Wywiadu, mianowania na stanowiska służbowe, przenoszenia, delegowania, oddelegowywania (w tym poza Agencję Wywiadu), zwalniania i odwoływania ze stanowisk służbowych, zawieszania w czynnościach służbowych i uchylania zawieszenia, zwalniania ze służby oraz stwierdzania wygaśnięcia stosunku służbowego, a w określonym zakresie - także do mianowania na stopień;
   
 • posiada w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu władzę dyscyplinarną, będąc właściwym do wymierzania im kar oraz udzielania wyróżnień; w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia, wykonuje uprawnienia Policji wynikające z przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
   
 • jest właściwy w innych sprawach osobowych funkcjonariuszy, w szczególności w zakresie: udzielania funkcjonariuszom zezwoleń na wyjazd za granicę, a także na przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo międzynarodowych oraz podjęcia decyzji o skierowaniu funkcjonariusza na badania psychofizjologiczne.

Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu
Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu


Szef Agencji Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu


Kompetencje Szefa Agencji Wywiadu
Kompetencje Szefa Agencji Wywiadu
 


Webmaster: serwis@aw.gov.pl