Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu
Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu

Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad działalnością Agencji Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu - Agencja Wywiadu


Strona główna

Mapa serwisu

KontaktSzef Agencji Wywiadu - Agencja WywiaduNadzór Prezesa Rady Ministrów nad działalnością podlegającego mu bezpośrednio Szefa Agencji Wywiadu i kierowanej przez niego Agencji wyraża się między innymi w następujących instrumentach:
 • Prezes Rady Ministrów sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością wykonywaną przez Agencję Wywiadu, jako nieobjętą zakresem działów administracji rządowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Nadzór ten nie może naruszać ustawowych uprawnień Szefa Agencji Wywiadu w stosunku do kierowanej przez niego Agencji, a zakres jego sprawowania określają ustawy (w szczególności: ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej i ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu);
   
 • Prezes Rady Ministrów wykonując politykę Rady Ministrów wydaje Szefowi Agencji Wywiadu wiążące wytyczne i polecenia, przy czym nie mogą one dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej przez Szefa Agencji Wywiadu w drodze decyzji administracyjnej;
   
 • Prezes Rady Ministrów określa kierunki działania Agencji Wywiadu w drodze wytycznych;
   
 • Prezes Rady Ministrów w celu zapewnienia wymaganego współdziałania służb specjalnych (tzn. Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego) może, po zasięgnięciu opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, udzielać w tym zakresie wiążących wytycznych Szefowi Agencji Wywiadu - w odniesieniu do działalności kierowanej przez niego Agencji;
   
 • Szef Agencji Wywiadu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów corocznie - najpóźniej na 3 miesiące przed końcem roku kalendarzowego - roczny plan działania Agencji Wywiadu na rok następny;
   
 • Szef Agencji Wywiadu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów corocznie - do dnia 31 stycznia - sprawozdanie z działalności Agencji Wywiadu za poprzedni rok kalendarzowy.
Informacje na temat bieżącej działalności Prezesa Rady Ministrów dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.kprm.gov.pl).

Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu
Witamy w internetowym serwisie informacyjnym Agencji Wywiadu


Kontrola i nadzór nad działalnością Agencji Wywiadu
Kontrola i nadzór nad działalnością Agencji Wywiadu


Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad działalnością Agencji Wywiadu
Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad działalnością Agencji Wywiadu
 


Webmaster: serwis@aw.gov.pl